[Ebook] Bid’ah : Hakikat Bid’ah dan Kufur

Hakikat Bid'ah dan Kufur

Menurut Imam al-Syathibiy al-Gharnathiy, bid’ah berasal dari kata “bada’a ” yang bernama : al-ikhtiraa’ ‘ala ghairi mitsaal saabiq (menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, dan sebelumnya tidak pernah ada). Al-Quran telah menunjukkan makna semacam ini;
“Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) dia Hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah!” lalu jadilah ia.” [TQS Al Baqarah (2) : 117]. Maksud ayat ini adalah; Allah menciptakan langit dan bumi sama sekali baru, dan sebelumnya tidak pernah ada. Di tempat lain, Allah swt juga berfirman;
“Katakanlah: “Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”.[TQS Al Ahqaaf (46):9]. Artinya; aku bukanlah orang yang pertama kali membawa risalah dari Allah untuk umat manusia, akan tetapi, telah mendahului aku sebelumnya Rasul-rasul yang jumlahnya sangat banyak. Jika dinyatakan: ibtada’a fulaan bid’ah ya’niy ibtada`a thariqah lam yasbiqhu ilaihaa saabiq; si fulan menciptakan bid’ah, artinya adalah ia mengawali suatu jalan (metode) yang belum pernah diadakan oleh orang sebelumnya.

Judul : Hakikat Bid’ah dan Kufur
Penyusun : Abu Salma bin Burhan al-Atsary
Penerbit : Maktabah Abu Salma
Ukuran : 900.12 KB
Tebal : 76 Halaman

Download :

Klik -> https://inval.id/url/pdhbdk

 

You may also like...